informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: Antradienis, 03 spalio 2023

Komisijos pirmininkė – Edita Puzarienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Irena Akmenskienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja.
Nariai:

Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
Irena Akmenskienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);
Irma Rimkevičienė – neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;
Irena Abromavičienė – socialinė pedagogė;
Diana Norkaitienė – socialinė pedagogė;
Jurgita Šidlauskienė – socialinė pedagogė;
Lina Senkuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rasa Dunajevienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Aušra Varneckienė – psichologė;
Gabrielė Petraitytė - psichologė;
Dalia Ralytė – logopedė;
Jurgita Navickienė – specialioji pedagogė;
Rita Nemanienė – matematikos mokytoja padėjėja;
Gitana Motiejūnienė - matematikos mokytoja padėjėja;
Sondra Čarauskienė - mokytojo padėjėja;
Violeta Biliūnienė – karjeros specialistė;
Karolina Molotokienė - administratorė ( komisijos sekretorė)

 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) funkcijos:

  • Organizuoti ir koordinuoti saugios ir palankios mokinių ugdymui(si) aplinkos kūrimą, prevencinį darbą, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą,
  • Numatyti švietimo ir kitos pagalbos teikimą socialinę atskirtį patiriantiems, rizikos grupės mokiniams bei ekonominių sunkumų turinčių ar išvykusių į užsienį šeimų vaikams,
  • Organizuoti švietimo pagalbos teikimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei atlikti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą.
  • Bendradarbiauti su progimnazijos savivalda ir kitomis institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Saturday the 24th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas