informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Mokinių konsultavimas

Atnaujinta: Trečiadienis, 13 rugsėjo 2023

MOKINIŲ KONSULTAVIMO TVARKA

1. Dalykų mokytojai, nepriklausomai nuo to, kurioje klasėje ugdo mokinius, konsultavimo grafike nurodytu laiku kartą per savaitę teikia dalykinę pagalbą visiems besikreipiantiems mokiniams.
2. Mokinių konsultavimo grafikas, nurodant kabinetą, klasių grupę, konsultacijos laiką, suderinamas su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki kiekvieno mėnesio pradžios.
3. Suderintas mokinių konsultavimo grafikas skelbiamas kabinetuose, skelbimų lentoje, mokyklos internetiniame puslapyje ir kt.
4. Konsultaciją pravedęs mokytojas užpildo nustatytos formos apskaitos lapą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pristato direktoriaus pavaduotojai ugdymui (233 kab.).
5. Už mokinių konsultavimo priežiūrą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Grupinės dalykinės konsultacijos teikiamos pagal poreikį, suderinus grafiką, vadovaujantis popamokinių užsiėmimų, skirtų mokinių konsultavimui tvarka

Grupinių konsultacijų grafikas (siųsti)

Saturday the 24th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas