informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Priėmimo sąlygos ir tvarka

Atnaujinta: Pirmadienis, 22 balandžio 2024

Prašymai dėl priėmimo į PUG, 1 ir 5 klases (2024 - 2025 m.m.) pagal aptarnaujamą teritoriją priimami per e. sistemą ( https://siauliai-okyklos.vaikuregistracija.lt/svietimas/registracijos-pradzia)

Prašymai į Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-8 klases priimami, vadovaujantis PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU .

Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje (siųsti)

Daugiau informacijos Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skiltyje adresu  https://www.siauliai.lt/page/view/228

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI (siųsti)

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES (PUG) IR 1 KLASES 2024-2025 M . M.

• Prašymų, pateiktų į mokyklas pagal aptarnaujamą teritoriją eilė e. sistemoje automatiniu būdu sudaroma pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei keli prašymai sutampa pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami pagal prašymo pateikimo laiką.
• Jeigu iki einamųjų metų balandžio 20 d. mokykla, kurios aptarnaujama teritorija sutampa su kitos mokyklos teritorija gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo, nei buvo nustatyta iki kovo 1 d., vaikai pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą siunčiami į kitą tos pačios teritorijos mokyklą.

Preliminarus priimamųjų į PUG sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka):
1. įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
2. turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
3. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Preliminarus priimamųjų į 1 klasę sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka):
1. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir lankantys priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje;
2. įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
3. turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
4. gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

 

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS ŠIAULIŲ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOJE 5 KLASĖSE 2024-2025 M.M.

1. Kovo 1 – 15 dienomis bus priimami ketvirtų klasių mokinių, kurie tęs mokymąsi penktoje klasėje Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje, tėvų prašymai. Šie prašymai bus teikiami ne per e.sistemą, o mokyklos direktoriaus patvirtintas prašymų formas mokinių tėvams pildymui perduos 4 klasių mokytojos.

2. Į Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje naujai formuojamas bendrosios paskirties 5 klases pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją pagrindinis priėmimas vyks balandžio 1-20 d. Elektroninius prašymus per e.sistemą turi pateikti būsimųjų penktokų (pereinančių iš pradinių mokyklų į progimnaziją), taip pat keičiančių mokyklas, atvykusių gyventi į Šiaulius, mokinių tėvai. Prašymų eilė e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei keli prašymai sutampa pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami pagal prašymo pateikimo laiką.

3. Nuo gegužės 1 d. bus priimami prašymai į likusias laisvas vietas, o eilė e. sistemoje automatiškai sudaroma pagal joje nurodytus prioritetus.

 

PRIIMTIEMS Į PROGIMNAZIJĄ MOKINIAMS REIKALINGŲ PATEIKTI PROGIMNAZIJAI DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

  • vaiko asmens dokumento kopija (atvykusiems iš kitos ugdymo įstaigos);
  • vienas iš šių dokumentų:
    • įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas, baigus pradinio ugdymo programą;
    • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
    • pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Iki mokslo metų pradžios vaiko sveikata turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Apie reikalingus pateikti dokumentus informaciją gausite tėvų (globėjų, rūpintojų) teikiant prašymą nurodytu el. paštu.

Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės pateikti prašymo internetu, jie turi pristatyti popierinį prašymą mokyklos administratoriui progimnazijos I aukšto fojė (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka 12.30 - 13.00 val.), o pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė prašymą pateiks per e. sistemą.

 


 

Išsamesnę informaciją apie priėmimą teikia:

• apie priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, 1-4 klasių mokinių priėmimą - pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė, tel. (8-41) 552898;
• apie 5-8 klasių mokinių priėmimo - pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja I. Akmenskienę, tel. (8-41) 552898.

Vaikų ir mokinių priėmimo komisija:
Komisijos pirmininkė:
Lina Senkuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Irena Akmenskienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Jurgita Navickienė – specialioji pedagogė;
Rita Nemanienė – informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;
Laura Palivonienė – pradinių klasių mokytoja;
Karolina Molotokienė – administratorė.

 

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO „ROMUVOS" PROGIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS (siųsti)

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS VEIKLOS REGLAMENTAS (siųsti)

PRIIMAMŲ Į ŠIAULIŲ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJĄ ASMENŲ PASKIRSTYMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR KLASES TVARKOS APRAŠAS (siųsti)


 

Prašymo ir sutarčių formos:

Mokymo sutarties forma:
priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti),
1-4 kl. (siųsti),
5-8 kl. (siųsti)

 

Prašymo formos:
priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti ".pdf") (siųsti ".doc"),

 


 

Informaciją apie PUG vietų skaičių rasite (čia)

Tuesday the 18th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas