informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Mokymas namuose

Atnaujinta: Penktadienis, 12 spalio 2018

Sergančių mokinių mokymas namie skiriamas ir organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1405 (siųsti)

ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą   

Sergančių mokinių mokymui savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu sudaromas Mokinio individualaus ugdymo planas, kuriame numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, savaitinių pamokų skaičius, nuotoliniu būdu teikiamų konsultacijų skaičius kiekvienam mokomajam dalykui, pasiekimų patikrinimo būdai.

Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali būti mokomi mokiniai tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 1-3 kl. skiriamos 9 savaitinės pamokos, 4 kl.- 11 savaitinių pamokų 5-6 kl. - 12 savaitinių pamokų, 7-8 kl.- 13 savaitinių pamokų. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti progimnazijoje.

Dėl mokymo namuose kreipkitės į mokyklos direktorės pavaduotoją ugdymui L. Senkuvienę (233 kab.) ir pateikite prašymą progimnazijos direktorei.

Saturday the 24th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas