informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Adaptacinė programa naujokams

Atnaujinta: Penktadienis, 12 spalio 2018

1 – ų, 5-tų klasių mokiniams skiriamas pusmečio adaptacinis laikotarpis.

5 – tų klasių mokiniams rugsėjo mėn. nerašomi pažymiai, vertinami taikant formuojamąjį (žodžiu, raštu) ir diagnostinį vertinimą, įgyvendinami įvairūs projektai, vyksta susitikimai su buvusiais mokytojais.

Pirmą mokslo metų mėnesį 5 – tų klasių kontroliniais darbais netikrinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus. Į kitas klases naujai atvykusių mokinių adaptacija rūpinasi klasių auklėtojai ir dėstantys mokytojai.

Į kitas klases naujai atvykusiems mokiniams skiriamas mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokinio pasiekimai netikrinami kontroliniais darbais, o mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus.

Saturday the 24th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas