informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Teisinė informacija

Atnaujinta: Antradienis, 26 kovo 2024

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5d. įsakymu Nr. ISAK-556

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V - 1049

Bendrosios pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo" pakeitimo"

Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija)

Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1125

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas L R Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24d. nutarimu Nr. 847

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose, patvirtintos LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1334

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858)

Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-1112

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų mokymosi pagalbos teikimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens dalyvaujant pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas (siųsti)

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Naudojimosi Šiaulių „Romuvos" progimnazijos sporto aikštynais (stadionu ir aikštelėmis) taisyklės

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos sporto salės naudojimo taisyklės

Visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

 

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje prevencijos taisyklės (siųsti)

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje nustatymo tvarkos aprašas (siųsti)

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje tvarkos aprašas (siųsti)

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos laikinųjų grupių sudarymo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgentiems mokiniams (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos darbo laiko režimo nustatymo ir darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos lygių galimybių politika (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos darbo tvarkos taisyklės (siųsti)

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuostatai (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos pedagogų etikos kodeksas (siųsti)

Mokinių maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų spausdintais ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiaisiais vadovėliais ir mokymo(si) priemonėmis tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos sveikatos stiprinimo 2018-2023 metų programa „Sveikuolių sala" (peržiūrėti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos visos dienos mokyklos organizavimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos veiklos kokybės susitarimai.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2023-2025 metų strateginis veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktoriaus patvirtintos pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2024-ųjų metų veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdymo planas 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos Mokytojų tarybos posėdžių planas 2023-2024 m. m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos administracijos posėdžių planas 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vadovų pedagoginės priežiūros planai 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos darbo grupių veiklos planai 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos socialinės pedagogės veiklos planas 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos tarybos veiklos planas 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių seimo veiklos planas 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekos veiklos planas 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos psichologinio smurto ir mobingo politika

Su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali susipažinti progimnazijos informaciniame centre arba sekretoriate.

Friday the 24th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas